KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.

Konsultacje potrwają od 8 do 21 października 2020 r.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od Mieszkańców Białegostoku uwag i opinii dotyczących:

  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024”,
  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023”.

Program Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024określa główne kierunki działań Miasta Białegostoku w zakresie umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych oraz wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb oraz umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem programu jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin oraz wspieranie ich w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem.

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023zawiera analizę sytuacji demograficzno – społecznej Miasta Białegostoku oraz wskazuje na zasoby Białegostoku w zakresie wspierania rodzin. Uwzględnia też działania profilaktyczne podejmowane przez miejskie instytucje i organizacje na rzecz rodzin przeżywających trudności oraz przedstawia organizację systemu pieczy zastępczej w mieście. Celem strategicznym Programu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom, w szczególności rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie optymalnych form pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodziców.

Adresatem konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.

Opinie do projektów należy składać za pomocą ankiety konsultacyjnej przesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok lub skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail:dsp@um.bialystok.pl do dnia 21 października 2020 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej udział w konsultacjach.

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook