Coś z niczego

Coś z niczego

Bia­ło­stocka Aka­de­mia Rodziny pro­po­nuje instruk­cję jak zro­bić coś z niczego.

Drodzy Państwo!

W tym trud­nym dla nas wszyst­kich cza­sie, gdzie bra­kuje pomy­słów na to, jak zago­spo­da­ro­wać czas z dziec­kiem, Bia­ło­stocka Aka­de­mia Rodziny pro­po­nuje instruk­cję jak zro­bić coś z niczego.

Za chwilę Święta, dzieci w tym cza­sie zawsze two­rzyły prze­różne ozdoby, które umi­lały czas przy świą­tecz­nym stole. Chcia­ła­bym zapro­po­no­wać wyko­na­nie wiel­ka­noc­nej pod­stawki na jajko oraz zajączka. Na pewno każdy z Pań­stwa posiada w domu wytła­czanki po jaj­kach lub rolki po papie­rze toa­le­to­wym. Z pew­no­ścią też znaj­dzie się jakiś kolo­rowy papier, jeśli nie, zawsze można poko­lo­ro­wać bądź poma­lo­wać białą kartkę. Na zdję­ciach sta­ra­łam się zapre­zen­to­wać Pań­stwu jak wyko­nać ww. pod­stawki oraz zajączki krok po kroku.

Jeśli będą mieli Pań­stwo pyta­nia bądź też ochotę na inne pomy­sły „Jak stwo­rzyć coś z niczego” zapra­szam do kon­taktu mailo­wego:

kon­sul­ta­cje-peda­go­gicz­ne­@wp.pl

Z ogromną rado­ścią poświęcę Pań­stwu czas.

KLIKNIJ W WYBRANE ZDJĘCIE

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook